Klauzula obowiązku informacyjnego

 1. „DERMED” Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-265), przy ul. Piotrkowskiej 48, NIP:  725-193-71-62, REGON: 100311151, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@dermed.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia uczestnictwa w kursie szkoleniowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; w celu wystawienia faktury vat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz w celu udostępnienia danych osobowych innym podmiotom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w  celu obsługi witryny www.dermed.com.pl – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i  organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  2. podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem, którym Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu i zakresie wskazanym w treści zgody;
  3. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez:
  1. okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych;
  2. okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w zakresie prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej;
  3. do czasu wycofania wcześniej wyrażonej zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pozyskane.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będę przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.
 
 
freshform
popup