Klauzula obowiązku informacyjnego

 1. Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „DERMED” Anna Kaszuba z siedzibą w Łodzi (90-265), przy ul. Piotrkowska 48, NIP: 725-000-70-47, REGON: 004344162, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@dermed.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu realizacji zapytania/zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny www.dermed.com.pl – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.
 
 
freshform
popup