Klauzula obowiązku informacyjnego

 1. „DERMED” Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-265), przy ul. Piotrkowska 48, NIP: 725-193-71-62, REGON: 100311151, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „Rozporządzeniem” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@dermed.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. realizacji rezerwacji terminu wizyty/zabiegu (w tym, kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail w celu potwierdzenia rezerwacji, odwołania lub zmiany terminu konsultacji lekarskiej/wykonania zabiegu, a także wysyłki informacji dotyczącej przygotowania się do umówionych badań lub zabiegów) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny www.dermed.com.pl – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane.
 
 
freshform
popup